Door Frank Alberts op 27 december 2013

Mogelijke veranderingen in OV Purmerend

Afgelopen week is naar buiten gekomen dat EBS en de Stadsregio met elkaar in gesprek zijn over een nieuw vervoersplan. EBS verzorgt het openbaar vervoer in Purmerend. Voor de PvdA in Purmerend is het van belang dat een eventueel nieuw vervoersplan geen noemenswaardige verslechtering voor de reizigers oplevert. De aanleiding van het nieuwe plan is de slechte financiële staat van EBS. In 2011 werd het openbaar vervoer in openbare aanbesteding gegund aan EBS.  EBS, een dochtermaatschappij van het Israëlische bedrijf Egged Group, wilde via de aanbesteding in de regio Waterland zichzelf op de Nederlandse kaart zetten. Door de lage inschrijfprijs hadden de andere aanbieders het nakijken.  Een eerdere versobering van het vervoersplan, ingegaan per 8 december 2013, heeft kennelijk niet voldoende effect. Hieronder kunt de de brief van de stadsregio lezen.

EBS openbaar vervoer Waterland komt met voorstel voor efficiënter vervoerplan

EBS heeft een nieuw vervoerkundig voorstel gemaakt. EBS ziet mogelijkheden om het lijnennet veel kosten effectiever te exploiteren, zonder dat dit ten koste gaat van de reiziger. Het huidige netwerk — zoals dat ook bij de aanbesteding door de Stadsregio is uitgevraagd —is in basis meer dan 25 jaar oud. EBS wil met nieuwe inzichten het openbaar vervoer voor de reiziger sneller, goedkoper en comfortabeler maken.

Hiervoor is wél een volstrekt andere opzet, een re-design, van de lijnvoering noodzakelijk. Hierdoor zal het aanbod van het openbaar vervoer voor veel reizigers veranderen. Het nieuwe plan van EBS past beleidsmatig goed in onze filosofie van efficiënter OV: meer aanbod voor hetzelfde geld. Hierin vinden EBS en de Stadsregio elkaar. Ook wordt hier het proces gevolgd zoals recentelijk voor concessie Amsterdam is gedaan, door minder op input te sturen en meer ontwikkelvrijheid aan de vervoerder te geven.

De belangrijkste motivatie van EBS om op zoek te gaan naar mogelijkheden van efficiënter OV is het financiële resultaat van de OV-concessie Waterland, dat onder druk staat. Dit laatste is (deels) het gevolg van een miscalculatie door EBS tijdens het maken van haar aanbieding tijdens de aanbesteding van de concessie Waterland.
Bij de aanbesteding van de concessie Waterland hebben wij als Stadsregio, buitenlandse partijen gestimuleerd om in te schrijven. Dit heeft geleid tot een groot aantal inschrijvers en goede biedingen tot gevolg. EBS, met als Israëlische moedermaatschappij Egged, was de winnende partij met een fantastisch aanbod voor de reiziger.
EBS neemt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar aanbieding. Daartoe neemt zij een groot aantal interne maatregelen om de efficiency te verbeteren. En is het voorstel in de maak voor een nieuw, efficiënter vervoerplan.

EBS heeft aan de Stadsregio het verzoek gedaan om haar voorstellen te beoordelen. De Stadsregio heeft laten weten dat zij open staat voor overleg met EBS en haar voorstellen zal beoordelen binnen het toepasselijk wettelijk kader, het Programma van Eisen en de verleende concessie. Daarnaast moeten de voorstellen van EBS ook bestuurlijk verdedigbaar zijn.

EBS is actief bezig om de Stadsregio, gemeenten en de Reizigersadviesraad te betrekken bij hun plannen. De eerste indruk van de Stadsregio en de Reizigersadviesraad is dat de plannen zeker kansrijk zijn. Grote groepen reizigers Iijken er op vooruit te gaan. Maar de inschatting is ook dat de plannen zullen leiden tot discussies, daar waar kleine groepen reizigers er op achteruit gaan.

Verder ziet EBS in haar plannen kansen voor het beter bedienen van de toeristenmarkt. EBS wil dan ook voor de start van het toeristenseizoen 2014 haar plannen tot uitvoering brengen. Het beter bedienen van de toeristenmarkt zie ik als een grote toegevoegde waarde voor de regio. lk ben echter van mening dat die druk niet kan leiden tot een onzorgvuldig proces in de besluitvorming. Vandaar dat ik de navolgende vervolgstappen heb voorgesteld.

Allereerst zijn de afgelopen week portefeuillehouders en ambtenaren van de Waterlandse gemeenten nader geïnformeerd over de plannen zoals die op dat moment door EBS geconcretiseerd waren. Aan de portefeuillehouders is een akkoord gevraagd om EBS de plannen verder te laten werken. Zonder zich nu al vast te leggen op het resultaat. Na de uitwerking zullen in januari de Adviescommissie Waterland (de gemeenten’) en ReizigersAdviesRaad (de vertegenwoordiging van de reizigers consumentenorganisaties) door EBS geconsulteerd worden. Dit leidt tot een tweetal adviezen. Op basis van deze adviezen zal EBS haar — al dan niet aangepaste vervoerplan — ter goedkeuring aan kunnen bieden aan het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam voor behandeling tijdens de vergadering van 20 februari 2014.

Zoals ik reeds heb aangegeven hecht ik aan een zorgvuldige proces om tot een goede beoordeling van het vervoerplan met de beoogde ingangsdatum half 2014 te komen. lk heb daar vertrouwen in, aangezien EBS tot dusver secuur de betrokken organisaties in een aantal bijeenkomsten heeft geïnformeerd en geconsulteerd (de RAR driemaal en de gemeenten tweemaal) over de marsroute naar het vervoerplan. Ook hebben wij tussen Stadsregio en gemeenten een aantal afspraken gemaakt, waardoor de portefeuillehouders goed op de hoogte worden gehouden tijdens het proces en bijtijds hun mening over de plannen kunnen geven.

lk hoop u voldoende te hebben geïnformeerd over de situatie van de concessie Waterland en ik hoop dat EBS en de stakeholders in dit proces tot een voor de Waterlandse OV reiziger aantrekkelijk vervoerplan komen. lk dank u voor de inzet die u hierbij levert.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam,
Eric Wiebes / Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts