Door Frank Alberts op 13 oktober 2013

Transitiearrangementen jeugdzorg op komst

De decentralisatie van de jeugdzorg is in volle gang. Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op 31 oktober moeten de transitiearrangementen klaar zijn. In deze overgangsregelingen komen afspraken te staan van gemeenten met zorgaanbieders en financiers over de continuïteit van de jeugdzorg.

Met de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, beschermingsmaatregelen en de uitvoering van de jeugd-reclassering. De verwachting is dat met gemeentelijke regie de inzet van zware vormen van jeugdzorg, zoals uithuisplaatsing naar instellingen, vaker kan worden voorkomen en dat in meer gevallen kan worden volstaan met lichte vormen van ondersteuning. Het totale landelijke budget voor jeugdzorg wordt gekort met 15 procent, een bedrag van 450 miljoen euro. In 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend gemaakt.

Landelijk is afgesproken dat de gemeentelijke regio’s vóór 31 oktober een regionaal transitiearrangement maken. Dit arrangement moet inzicht geven in de wijze waarop iedere regio omgaat met de continuïteit van zorg voor jeugdigen die nog op 31 december 2014 in de jeugdzorg zitten. Ook afspraken om eventuele frictiekosten te beperken worden erin opgenomen. De arrangementen komen er voor de regio’s Zaanstreek/Waterland, Amsterdam/ Amstelland en Haarlemmermeer/Zuid Kennemerland.

Ter voorbereiding heeft de Stadsregio voor alle gemeenten in kaart gebracht wat het gebruik is van de door de Stadsregio gefinancierde jeugdzorg. Deze verkenning wordt ook uitgevoerd bij het zorgaanbod vanuit de Jeugd-GGZ en de Jeugd LVB (licht verstandelijke beperking). Alle gemeenten voeren gesprekken met de grotere jeugdzorgaanbieders over de inkooprelatie die zij voor ogen hebben na 2014. Een aantal gemeenten betrekt daarbij ook nieuwe zorgaanbieders.

De overdracht van taken van Bureau Jeugdzorg is een ander onderdeel van het transitiearrangement. Bureau Jeugdzorg komt in de nieuwe Jeugdwet niet meer voor. De gemeenten zullen, waar nodig gezamenlijk, aangeven hoe zij deze taken overnemen. Voor zover de veiligheid van de jeugdige dat toelaat, worden nu al zoveel mogelijk cliënten door Bureau Jeugdzorg overgedragen aan de gemeentelijke regie.

Kansen om zorg te verbeteren

De zestien gemeenten in de stadsregio Amsterdam zien de overgang van de jeugdzorg als een goede ontwikkeling, die kans biedt om de zorg voor jeugdigen en hun gezinnen te verbeteren. Al vanaf 2012 zijn de gemeenten en de Stadsregio deze transitie aan het voorbereiden. Daarbij trekken de gemeenten zoveel mogelijk samen op. De Stadsregio ondersteunt, maar stuurt niet.

De afgelopen jaren er al veel gebeurd.
Er zijn verschillende experimenten gestart, onder meer met indicatiestelling
en casemanagement. Gemeenten hebben gekeken naar de geschikte schaalgrootte voor de uitvoering van jeugdzorg, de wijze van financiering en de regievoering. Ook is een Regionaal Transitieteam gevormd dat gemeenten een eigen platform biedt en bijeenkomsten organiseert om kennis en ervaring te delen. Via de Transitie Academie komt de noodzakelijke kennis snel bij gemeentelijke doelgroepen terecht.

 

Bron: Regiojournaal, Stadsregio Amsterdam, Oktober 2013

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts