Door op 9 oktober 2013

Van Stadsregio, via Vervoerregio, naar Metropoolregio

In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat de WGR+ opgeheven moeten worden. Aan het begin van de zomer is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Dit voorstel zorgt er voor dat de huidige Stadsregio Amsterdam per 1 januari 2015 opgeheven wordt. Tegelijkertijd wordt er ruimte gecreëerd voor de Vervoerregio (verkeer en vervoer). De Randstad zal 2 vervoerregio’s gaan kennen. De Vervoerregio waar wij onderdeel van zullen worden is veel groter dan de huidige Stadsregio. Deze zal zijn grenzen kennen van Haarlem tot aan Lelystad en misschien zelfs de provincie Utrecht. Niet voor niets wordt er ook wel eens gesproken over de nog grotere Randstadprovincie.

Dit alles is zeer grootschalig! Wat de Partij van de Arbeid Purmerend betreft geldt het devies: doe alles wat klein kan vooral ook klein en pak alleen maar groots aan als het ook groot moet. Of te wel laat een buurt beslissen over de inrichting van de buurt en regel je regionale infrastructuur vooral regionaal. Algemeen blijft natuurlijk gelden de burger regeert! En dan komt de democratische legitimiteit om de hoek kijken.

De Stadsregio zag de bestuurlijke spanningen natuurlijk al geruime tijd op zich afkomen en heeft daar de afgelopen tijd dan ook in breder verband onderzoek naar verricht. Onder aanvoering van Don Bijl, jawel onze eigen Purmerendse burgemeester, heeft een werkgroep verder bestaande uit ambtenaren van de Stadsregio en leden van de Regioraad veelvuldig om de tafel gezeten. Dit heeft er toe geleid dat er nu een voorstel ligt over de invulling van de toekomst. Dit voorstel is voorgelegd aan de zestien nu deelnemende gemeenten (waaronder Purmerend). Deze gemeenten zijn gevraagd om voor 1 december van dit jaar met hun reactie te komen. Vervolgens zal het vervolgtraject in de regioraad van december worden vastgesteld.

In dit voorstel wordt ook al verder gedacht dan 1 januari 2015. Vanuit de stadsregio en ook ingegeven door de deelnemende gemeenten komt het inzicht dat de samenwerking van de afgelopen jaren goed is bevallen. Algemeen kan worden gesteld dat er een vruchtbare samenwerking was tegen minimale kosten (€ 2,20 op jaar basis per inwoner). Een ieder vindt dat dit behouden moet worden. Hiervoor is een vorm bedacht die redelijk aansluit op het huidige model. Waarbij met betrekking tot verkeer en vervoer alles geregeld wordt vanuit de vervoerregio en dat verder samenwerking niet vrijblijvend maar wel “a la carte” zal gaan plaatsvinden. Vervolgens ontstaat hier de Metropoolregio. Te denken valt hierbij aan samenwerken op het gebied van Woningbouw, Economie en Toerisme.

Het dagelijks besturen gebeurt vanuit de colleges van de deelnemende gemeenten in bestuurscommissies onder toezicht van het dagelijks bestuur (college van de Metropoolregio). Het algemeen bestuur (de raad van de Metropoolregio) bestaat uit leden van de raden van de deelnemende gemeenten (helaas nog getrapt verkozen dus).