Algemene beschouwingen begroting 2024

24 november 2023

Op 8 en 9 november jl vond de behandeling van de gemeentebegroting voor 2024 en volgende jaren (t/m 2027) en de investeringsbegroting plaats. Traditiegetrouw wordt er op grootte van de fractie gestart met het uitspreken van de Algemene Beschouwingen. Voor mij was het als fractievoorzitter de eerste keer dat ik deze beschouwingen mocht uitspreken. In samenspraak met de andere fractiegenoten werd het naar mijn mening een evenwichtig verhaal waarin wij nadrukkelijk aandacht hebben besteed aan de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Hieronder de tekst die is uitgesproken.

Algemene beschouwingen begroting 2024 – 2027.

 

Voorzitter,

In de voorliggende begroting zien we dat de groei naar een stad van 100.000 inwoners vordert. Het zijn voor inwoners en de gemeente evenwel financieel onzekere tijden. Voor de jaren 2024 en 2025 maken wij ons voor de gemeente financieel niet al teveel zorgen. Voor de twee jaar daarna echter wel. Zoals het er nu uitziet, schiet de rijksoverheid tekort in de financiering en voorzien we begrotingstekorten van respectievelijk 10,3 miljoen in 2026 en 12,7 miljoen in 2027. Uit de septembercirculaire 2023 komt naar voren dat het “ravijn” van 2027 wordt gedempt met 3,5 miljoen maar dan resteert er nog altijd een tekort van 9,2 miljoen. En dat zijn natuurlijk erg forse bedragen. Dat doet des te meer pijn omdat de verdere ontwikkeling naar een volwassen stad in de knel dreigt te komen.

In het licht van de verdere ontwikkeling van de stad is het niet alleen een tekort in het huishoudboekje van de gemeente, we kunnen ook moeilijk werken aan een investeringsagenda voor de stad. Stadsontwikkeling en dus onze plannen voor meer bouw met faciliteiten als een goed OV dreigen daardoor vast te lopen. Dit naast de constatering dat door stijgende kosten van materiaal en personeel, woningbouwprojecten moeilijker van de grond komt. Daarmee komt ook de zo gewenste doorstroming in gevaar. Daarnaast maken wij ons zorgen over de gezondheidszorg in onze gemeente. Er dreigt een huisartsentekort, jongeren worstelen met hun geestelijke gezondheid en ouderen vallen tussen wal en schip als zij niet langer thuis kunnen wonen maar nog niet toe zijn aan een verpleeghuis.

 

Verder zien wij tot onze spijt ook in Purmerend een verruwing en verharding als het gaat om solidariteit en algemene omgangsvormen. Vaak wordt dat veroorzaakt doordat het vertrouwen in de overheid beschadigd is. En dat snappen wij. Maar aan de andere kant…hoe goed het gemeentebestuur van Purmerend zaken ook wil regelen telkens horen en zien we veel tekenen van onverdraagzaamheid om ons heen. Dat gaat ons aan het hart want wat de PvdA betreft, is Purmerend juist een open en gastvrije gemeenschap. En dat kúnnen we ook zijn met elkaar. Als we maar naar elkaar willen luisteren en samen op willen trekken.

Zaken die goed gaan
Onze fractie wil niet somberen want er gaan natuurlijk ook zaken goed. Zo zien wij een verbeterde regionale samenwerking met de bijbehorende investeringsagenda. En bij de opstelling van de Gebiedsvisie De Purmer zien we hoe nuttig en goed het is om met buurgemeenten samen te werken. Wij maken deel uit van de Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland en ook in dat samenwerkingsverband hebben we gezien hoe goed en snel geschakeld kan worden als het gaat om de (crisis)noodopvang van ontheemden. Zonder dat soort afspraken in regionaal verband red je het als individuele gemeente niet.

Wij zien tot ons genoegen ook dat er grote stappen zijn gezet in de realisatie van woningen. Denk aan de oplevering van De Burcht, Brantjesoever, De Plateelbuurt, plan De Keijser in Middenbeemster  en diverse andere projecten. Of denk aan de flexwoningen bij het voormalige politiebureau. Wat ons ook blij maakt zijn de vergevorderde plannen rondom De Koog, Terraza aan de Waterlandlaan, Burgemeester Kooimanweg en de Gorslaan 10. Het duurt nog wel even voordat woningen daar worden opgeleverd maar de benodigde stappen met ontwikkelaars en woningcorporaties zijn gezet waardoor er in de toekomst flink wat woningen bijkomen. En hoe snel gaat de bouw van Post NL en het pand op de hoek van de Wagenweg/Hoornselaan? Kortom…dit zijn zeer positieve ontwikkelingen.

Trots
In onze gemeenschap zien wij ook grote en kleine zaken waar de PvdA trots op is. Zoals de Prideweek en alle acties met betrekking tot inclusie, de inzet om te zorgen voor bestaanszekerheid van onze inwoners, het snel handelen bij de opvang van ontheemden, alle (culturele) evenementen die worden georganiseerd, de archeologische opgravingen, onze bibliotheek die genomineerd is voor “Beste bibliotheek van Nederland” en de wereldtuin in de Beemster. Dat maakt dat Purmerend een bloeiende en boeiende gemeente is.
Begroting
En dan voorzitter, na deze beschouwingen over het wel en wee van onze gemeente nog een paar opmerkingen over de voorliggende begroting, meerjarenraming en investeringsagenda. Wij zien de voorstellen van het college in het kader van de Voorjaarsnota graag tegemoet. Voor de coalitiepartijen ligt er de opdracht om te letten op de uitvoerbaarheid van het coalitieprogramma. Wat de PvdA betreft…wij blijven kijken naar onze belangrijkste speerpunten zoals bestrijding van armoede en uitvoering van het bouw- en woonprogramma. Tenslotte kunnen wij ons vinden in de keuzes die worden voorgesteld in de begroting. Daar willen we eigenlijk nog een item aan toe voegen en dat is de uitwerking van de op te stellen Cultuurvisie. Het is belangrijk dat er ook voor de culturele voorzieningen ruimte wordt gemaakt en wellicht zijn er mogelijkheden vanuit de resterende incidentele middelen. Daarnaast verzoeken we het college samen met onze regionale partners te werken aan een investeringsagenda om de noodzakelijke bouw van huizen en projecten op het gebied van mobiliteit te realiseren. En te zorgen dat we een aantrekkelijke gebied blijven met goede voorzieningen voor een ieder.

Voor nu wil ik het hier bij laten.